เมนู

ปัจจุปันนาตีต ปุคคลวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[1071] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด โสตินทรีย์
ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[1072] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์
ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.

ก็หรือว่า ฆานินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
จบ จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อิตถินทริย ฯลฯ ปุริสินทริยมูลี:-
[1073] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์
ฯลฯ ปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
จบ จักขุนทริยมูละ อิตถินทริย ฯลฯ ปุริสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[1074] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์
ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.

ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์
ก็ไ่ม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริย ฯลฯ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1075] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสิน-
ทรีย์ ฯลฯ อุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
จบ จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริย ฯลฯ อุเปกขินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[1076] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.

ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี ฯลฯ
จบ จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี

ปัญญินทริยมูล


ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-

[1076] ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, มนินทรีย์ก็
ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, ปัญญินทรีย์
ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
จบ ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ปัญญินทริยมูล จบ
ปัจจุปันนาตีต ปุคคลวาระ ปัจจนิก จบ