เมนู

สัทธิทริยมูล


สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริยมูลี:-

[1068] สัทธินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปัญญิน-
ทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ สัทธินทรีย์กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปัญญินทรียไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้เป็นสเหตุกบุคคลกำลังเกิดอยู่ก็ดี ใน
อุปปาทขณะแห่งสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี สัทธินทรีย์กำลังเกิด
และปัญญินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ปัญญินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัทธิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี ปัญญินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น
แต่สัทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, สเหตุกบุคคล
กำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี
ปัญญินทรีย์เคยเกิด และสัทธินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใ่น
ภูมินั้น.
จบ สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริยมูลี