เมนู

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[1060] ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสมนัส-
สินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอุปปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตของบุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาส-
ภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้กำลังเกิดในจตุโวการภูมิ ในปัญจโว-
การภูมิก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี ชีวิตินทรีย์กำลังเกิด
และโสมนัสสินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิติน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลที่กำลังตายในจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิก็ดี ใน
ภังคขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี โสมนัสสินทรีย์เคยเกิดเเก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่กำลังเกิดในจตุโวการภูมิ ในปัญจโวการภูมิก็ดี ในอุปปาทขณะ
แห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี โสมนัสสินทรีย์เคยเกิด และชีวิตินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1061] ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปก-
ขินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่กำลัง
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น
แต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลนอก
นี้กำลังเกิดในจตุโวการภูมิ ในปัญจโวการภูมิก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
จิตในปวัตติกาลก็ดี ชีวิตินทรีย์กำลังเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็เคยเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิติน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในจตุโวการภูมิ ในปัญจโวการภูมิก็ดี
ในภังคขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี อุเปกขินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น, บุคคลที่กำลังเกิดในจตุโวการภูมิ ในปัญจโวการภูมิก็ดี ใน
อุปปาทขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี อุเปกขินทรีย์เคยเกิด และชีวิติน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[1062] ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัทธิน-
ทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น
ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่กำลัง
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น
แต่มนินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้
กำลังเกิดในจตุโวการภูมิ ในปัญจโวการภูมิก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งจิต
ในปวัตติกาลก็ดี ชีวิตินทรีย์กำลังเกิด และมนินทรีย์ก็เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในจตุโวการภูมิ ในปัญจโวการภูมิก็ดี
ในภังคขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี มนินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
บุคคลที่กำลังเกิดในจตุโวการภูมิ ในปัญจโวการภูมิก็ดี ในอุปปาทขณะ
แห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี มนินทรีย์เคยเกิด และชีวิตินทรีย์ก็กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
ชีวิตินทริยมูล จบ

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-

[1063] โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปก-
ขินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสมนัส-
สินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
โสมนัสสวิปยุตตจิตก็ดี อุเปกขินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดเเก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น
บุคคลที่มีโสมนัสสะกำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งโสมนัสสสัมป-
ยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อุเปกขินทรีย์เคยเกิด และโสมนัสสินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี