เมนู

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[1045] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิตถิน-
ทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคล
ที่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ อิตถินทรีย์เคยเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[1046] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสิน-
ทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

ใช่.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคล
ที่มีมานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์เคยเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[1047] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิติน-
ทรีย์ก็เคย เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้กำลัง
เกิดอยู่ก็ดี ชีวิตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานิน-

ทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีฆานะเกิดได้
กำลังเกิดอยู่ ชีวิตินทรีย์เคยเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[1048] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสมนัส-
สินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี โสมนัสสิน-
ทรีย์เคยเกิด แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ โสมนัส-
สินทรีย์เคยเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1049] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปกขิน-
ทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อุเปกขินทริย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
ก็ดี อุเปกขินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีฆานะเกิดได้กำลัง
เกิดอยู่ อุเปกขินทรีย์เคยเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[1050] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัทธิน-
ทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น
ใช่ไหม ?
ใช่.

ก็หรือว่า มนินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
ก็ดี มนินทรีย์เคยเกิดแกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลที่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิด
อยู่ มนินทรีย์เคยเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
ฆานินทริยมูล จบ

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[1051] อิตถินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสิน-
ทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิตถินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ไม่มีอิตถี
ภาวะกำลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่มีอิตถีภาวะกำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์เคยเกิด และอิตถินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

อิตถินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[1052] อิตถินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิติน-
ทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?