เมนู

ปัจจุปันนาตีต ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[1037] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสติน-
ทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสตินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น, บุคคลนอกนี้ที่มีจักขุเกิดได้กำลังเกิดอยู่ จักขุนทรีย์กำลังเกิด และ
โสตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์-
กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี โสตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคล
ที่มีจักขุเกิดได้กำลังเกิดอยู่ โสตินทรีย์เคยเกิด และจักขุนทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี