เมนู

ปัญญินทริยมูล


ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-

[1035] ปัญญินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, มนินทรีย์ก็เคย
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, ปัญญินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
ญาณวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติอยู่ก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี มนินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ปัญญิน-
ทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, ญาณสัมปยุตตบุคคลกำลังเกิด
อยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งญาณสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี มนินทรีย์
เคยเกิด และปัญญินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ปัญญินทริยมูล จบ
ปัจจุปันนาตีต ปุคคลวาระ อนุโลม จบ

ปัจจุปันนาตีต โอกาสวาระ อนุโลม

[1036] จักขุนทรีย์กำลังเกิดในภูมิใด, ฯลฯ
ปัจจุปันนาตีต โอกาสวาระ อนุโลม จบ

ปัจจุปันนาตีต ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[1037] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสติน-
ทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสตินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น, บุคคลนอกนี้ที่มีจักขุเกิดได้กำลังเกิดอยู่ จักขุนทรีย์กำลังเกิด และ
โสตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์-
กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี โสตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคล
ที่มีจักขุเกิดได้กำลังเกิดอยู่ โสตินทรีย์เคยเกิด และจักขุนทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี