เมนู

อุเปกขินทริยมูล


อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-

[1031] อุเปกขินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า สัทธินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติอยู่ก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี สัทธินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อุเปก-
ขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีอุเปกขากำลังเกิด
อยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี สัทธิน-
ทรีย์เคยเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ อุเปกขินทริยมูละ สัมธินทริยมูลี

อุเปกขินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-
[1032] อุเปกขินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปัญญินทรีย์
ฯลฯ มนินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?