เมนู

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-

[1029] โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติอยู่ก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อุเปกขินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่
โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น บุคคลที่มีโสมนัสสะ
กำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งโสมนัสสสัมปยุตตจิตในปวัตติกาล
ก็ดี อุเปกขินทรีย์เคยเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

โสมนัสสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[1030] โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติอยู่ก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี มนินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่โสมนัส-
สินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีโสมนัสสะกำลัง
เกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งโสมนัสสสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี
มนินทรีย์เคยเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
โสมนัสสินทริยมูล จบ

อุเปกขินทริยมูล


อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-

[1031] อุเปกขินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า สัทธินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติอยู่ก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี สัทธินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อุเปก-
ขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีอุเปกขากำลังเกิด
อยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี สัทธิน-
ทรีย์เคยเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ อุเปกขินทริยมูละ สัมธินทริยมูลี

อุเปกขินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-
[1032] อุเปกขินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปัญญินทรีย์
ฯลฯ มนินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?