เมนู

ปัณณัตติวารนิเทศ


ปทโสธนวาระ อนุโลม


[388] ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ ชื่อว่า จักขุ ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์,
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าจักขุด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ชื่อว่าจักขุนทรีย์ ชื่อว่าจักขุ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าโสตะ ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ทิพพโสตะ ตัณหาโสตะ1 ชื่อว่า โสตะ แต่ไม่ชื่อว่า โสติน-
ทรีย์, โสตินทรีย์ ชื่อว่าโสตะด้วย ชื่อว่าโสตินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ชื่อว่า โสตินทรีย์ ชื่อว่า โสตะ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าฆานินทรีย์ ชื่อว่า ฆานะ ใช่ไหม ?
ใช่.
1. ตัณหาโสตะ-กระแสตัณหา