เมนู

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-

[999] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิ-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลผู้เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใด
ที่เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจัก
ปรินิพพานก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่
ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ปัจฉิมภวิกบุคคล ปริ-
สินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี