เมนู

น อัญญินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อัญญินทริยมูล จบ

น อัญญาตาวินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวี, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อัญญาตาวินทริยมูล จบ
สุทธอินทริยมูลจักกวาระ ปัจจนิก จบ
ปัณณัตติวารุทเทส จบ

ปัณณัตติวารนิเทศ


ปทโสธนวาระ อนุโลม


[388] ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ ชื่อว่า จักขุ ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์,
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าจักขุด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ชื่อว่าจักขุนทรีย์ ชื่อว่าจักขุ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าโสตะ ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ทิพพโสตะ ตัณหาโสตะ1 ชื่อว่า โสตะ แต่ไม่ชื่อว่า โสติน-
ทรีย์, โสตินทรีย์ ชื่อว่าโสตะด้วย ชื่อว่าโสตินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ชื่อว่า โสตินทรีย์ ชื่อว่า โสตะ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าฆานินทรีย์ ชื่อว่า ฆานะ ใช่ไหม ?
ใช่.
1. ตัณหาโสตะ-กระแสตัณหา