เมนู

น อัญญินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อัญญินทริยมูล จบ

น อัญญาตาวินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวี, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อัญญาตาวินทริยมูล จบ
สุทธอินทริยมูลจักกวาระ ปัจจนิก จบ
ปัณณัตติวารุทเทส จบ