เมนู

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[994] อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริ-
สินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดย
ภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดบุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น
ปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่จัก
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิตถิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดย
ภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดบุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,