เมนู

น ปัญญินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าปัญญา, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น ปัญญินทริยมูล จบ

น อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล จบ