เมนู

อนาคต ปุคคโลกาสวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[980] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โส-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[981] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.

ก็หรือว่า ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลผู้เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิ ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
ปัจฉิมภวิกบุคคลผู้เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่ในอสัญญ-
สัตตภูมิ ในอรูปภูมิก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่
ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-
[982] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิต-
ถินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลผู้เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ
ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน อิต-

ถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ปัจฉิมภวิกบุคคลผู้เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ
ก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิในอรูปภูมิก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จัก
เกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[983] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริ-
สินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลผู้เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่เป็นอิตถีภาวะ
ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน
ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์จัก
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ปัจฉิมภวิกบุคคลผู้เกิดอยู่ในปัญจโว-
การภูมิก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ ในอรูปภูมิก็ดี ปุริสินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[984] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิ-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลผู้เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ ในอรูปภูมิ จักขุนทรีย์ไม่ใช่จัก
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น ปัจฉิมภวิกบุคคล จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และชีวิตินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[985] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสม-
นัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด,

จักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดมีจักขุเกิดได้พร้อมด้วยอุเปกขา เกิดแล้วจักปริ-
นิพพาน โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่
จักขุนทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ปัจฉิมภวิกบุคคลผู้เกิดอยู่
ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ ในอรูปภูมิก็ดี
โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[986] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปก-
ขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลผู้เกิดอยู่ในอรูปภูมิ จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
ปัจฉิมภวิกบุคคลก็ดี ผู้เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่
จักเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จัก-
ขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

บุคคลเหล่าใดมีจักขุเกิดได้พร้อมด้วยโสมนัสสะ เกิดแล้วจัก
ปรินิพพาน อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น
แต่จักขุนทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น ปัจฉิมภวิกบุคคลก็ดี
ผู้เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[987] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัท-
ธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลผู้เกิดอยู่ในอรูปภูมิ จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
ปัจฉิมภวิกบุคคลก็ดี ผู้เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่
จักเกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.

ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[988] ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิต-
ถินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดย
ภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
ปัจฉิมภวิกบุคคลผู้เกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่ในรูปาวจร-
ภูมิในอรูปาวจรภูมิก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และฆานินทรีย์ก็ไม่ใช่
จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี