เมนู

ปัญญินทริยมูล


ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-

[979] ปัญญินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, มนินทรีย์ก็ไม่ใช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, ปัญญินทรีย์ก็ไม่ใช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ปัญญินทริยมูล จบ
อนาคต โอกาสวาระ ปัจจนิก จบ

อนาคต ปุคคโลกาสวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[980] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โส-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[981] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.