เมนู

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[974] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
จักเกิด.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี:-

[975] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ ฯลฯ
สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.

ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดขึ้นภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
จักเกิด.
จบ ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี
ชีวิตินทริยมูล จบ

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี:-

[976] โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์
ฯลฯ สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น
ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี
โสมนัสสินทริยมูล จบ