เมนู

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-

[970] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็ไม่ไช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
จักเกิด.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[971] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในรูปาวจรภูมิ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น แต่โสมนัส-
สินทรีย์จักเกิดในภูมินั้น, ในอสัญญสัตตภูมิ ในอรูปภูมิ ปุริสินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น.

ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[972] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดขึ้นภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดใน
ภูมินั้น แต่อุเปกขินทรีย์จักเกิดในภูมินั้น, ในอสัญญสัตตภูมิ ปุริสินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[973] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดขึ้นภูมิใด, สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดขึ้นภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดใน
ภูมินั้น แต่มนินทรีย์จักเกิดขึ้นในภูมินั้น, ในอสัญญสัตตภูมิ ปุริสินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
ปุริสินทริยมูล จบ

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[974] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
จักเกิด.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี:-

[975] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ ฯลฯ
สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.