เมนู

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[969] อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, อิตถินทรีย์ก็ไม่ใช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี
อิตถินทริยมูล จบ

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-

[970] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็ไม่ไช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
จักเกิด.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่
จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[971] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในรูปาวจรภูมิ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น แต่โสมนัส-
สินทรีย์จักเกิดในภูมินั้น, ในอสัญญสัตตภูมิ ในอรูปภูมิ ปุริสินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น.