เมนู

อุเปกขินทริยมูล


อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-

[954] อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสสะจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด อุ-
เปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น, บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด
และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
อุเปกขินทริยมูล จบ

สัทธินทริยมูล


สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-

[955] สัทธินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ปัญญินทรีย์
ฯลฯ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ สัทธินทริยมูละ ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
สัทธินทริยมูล จบ