เมนู

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-

[952] โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมจิตที่ประกอบด้วยอุเปกขาจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด โสม-
นัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น, บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต โสมนัสสินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสสะจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด อุ-
เปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่โสมนัสสินทรีย์จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อุเปกขินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

โสมนัสส้นทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[953] โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมจิตที่ประกอบด้วยอุเปกขาจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด โสม-
นัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น, บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่
จักเกิด เเละมนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
โสมนัสสินทริยมูล จบ

อุเปกขินทริยมูล


อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-

[954] อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสสะจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด อุ-
เปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น, บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด
และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
อุเปกขินทริยมูล จบ