เมนู

อนาคต ปุคคลวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[926] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, โสตินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[927] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?

ใช่.
ก็หรือว่า ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ฆา-
นินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่จักขุนทรีย์จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น, ปัจฉิมภวิกบุคคลก็ดี บุคคลเหล่าใดจักเกิดในอรูปภูมิ แล้ว
จักปรินิพพานก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-
[928] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพานก็ดี
บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่น

แหละ แล้วจักปรินิพพานก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
แต่จักขุนทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, ปัจฉิมภวิกบุคคลก็ดี บุคคล
เหล่าใดจักเกิดในอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพานก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด
และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[929] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพานก็ดี
บุคคลเหล่าใดที่เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่น
แหละ แล้วจักปรินิพพานก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
แต่จักขุนทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, ปัจฉิมภวิกบุคคลก็ดี บุคคล
เหล่าใดจักเกิดในอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพานก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด
และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[930] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด ชีวิตินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดจักเกิดในอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน จักขุนทรีย์
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น,
ปัจฉิมภวิกบุคคล จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด จักขุนทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[931] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดเเก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?

บุคคลเหล่าใดมีจักขุเกิดได้ พร้อมด้วยอุเปกขา เกิดแล้วจัก
ปรินิพพาน โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่จักขุน-
ทรีย์จักเกิดแก่บุคคลนั้น, ปัจฉิมภวิกบุคคลก็ดี บุคคลเหล่าใดจักเกิดใน
อรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด, จักขุนทรีย์ก็
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[932] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดจักเกิดในอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน จักขุนทรีย์
ไม่ใช่จักเกิด และอุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น. ปัจฉิมภวิก
บุคคล จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดมีจักขุเกิดได้ พร้อมด้วยโสมนัสสะ เกิดแล้วจัก
ปรินิพพาน อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่จักขุนทรีย์

จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, ปัจฉิมภวิกบุคคล อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด
และจักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[933] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดจักเกิดในอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน จักขุนทรีย์
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น,
ปัจฉิมภวิกบุคคล จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญทริย มนินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[934] ฆานินทรียไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะ
นั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น แต่ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, ปัจฉิมภวิกบุคคลก็ดี
บุคคลเหล่าใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพ-
พานก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และฆานินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี