เมนู

อนาคต ปุคคลวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[926] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, โสตินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[927] จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?