เมนู

สัทธินทริยมูล


สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-

[924] สัทธินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปัญญินทรีย์
ฯลฯ มนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัทธินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี
สัทธินทริยมูล จบ

ปัญญินทริยมูล


ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-

[925] ปัญญินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, มนินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปัญญินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ปัญญินทริยมูล จบ
อนาคต ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม จบ