เมนู

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-

[914] ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์
ก็จักเกิดเเก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลผู้เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใด
ที่เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจัก
ปรินิพพาน ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปุริสิน-
ทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่ใน
กามาวจรภูมิ ชีวิตินทรีย์จักเกิด และปุริสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี