เมนู

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[909] อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดย
ภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น
บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่ในกามาวจรภูมิ อิตถินทรีย์จักเกิด และปุริสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิตถินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดย
ภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่ในกามาวจรภูมิ ปุริสินทรีย์จักเกิด และอิตถินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี