เมนู

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[903] ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิตถินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดย
ภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น ในภูมินั้น,
บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่ในกามาวจรภูมิ ฆานินทรีย์จักเกิด และอิตถิน-
ทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[904] ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?