เมนู

อนาคต ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[895] จักขุนทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสตินทรีย์
จักเกิดเเก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็จักเกิดเเก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[896] จักขุนทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?