เมนู

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี:-

[891] โสมนัสสินทรีย์จักเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ ฯลฯ
สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ ก็จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์ก็จักเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี
โสมนัสสินทริยมูล จบ

อุเปกขินทริยมูล


อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-

[892] อุเปกขินทรีย์จักเกิดในภูมิใด, สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ก็จักเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
อุเปกขินทริยมูล จบ