เมนู

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[889] ชีวิตินทรีย์จักเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์ก็จักเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิ ชีวิตินทรีย์จักเกิดในภูมินั้น แต่โสมนัสสิน-
ทรีย์ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปัญจโวการภูมิก็ดี
ชีวิตินทรีย์จักเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็จักเกิดในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์จักเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็จักเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[890] ชีวิตินทรีย์จักเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ก็จักเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?

ในอสัญญสัตตภูมิ ชีวิตินทรีย์จักเกิดในภูมินั้น แต่อุเปกขินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปัญจโวการภูมิก็ดี ชีวิ-
ตินทรีย์จักเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็จักเกิดในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์จักเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็จักเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี
ชีวิตินทริยมูล จบ

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี:-

[891] โสมนัสสินทรีย์จักเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ ฯลฯ
สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ ก็จักเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์ก็จักเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี
โสมนัสสินทริยมูล จบ