เมนู

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[860] ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมจิตที่ประกอบด้วยอุเปกขาจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด ชีวิ-
ตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น บุคคลนอกนี้ชีวิตินทรีย์จักเกิด และโสมนัสสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[861] ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?

ปัจฉิมจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสสะจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด ชีวิ-
ตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ชีวิตินทรีย์จักเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ชีวตินทรยมุละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[862] ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์ก็จักเกิดแก่
บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ชีวิตินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
ชีวิตินทริยมูล จบ

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-

[863] โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์ก็
จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสสะจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด
โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้โสมนัสสินทรีย์จักเกิด และอุเปกขิน-
ทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมจิตที่ประกอบด้วยอุเปกขาจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด อุเปก-
ขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้อุเปกขินทรีย์จักเกิด และโสมนัสสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี