เมนู

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[851] อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะ
นั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ อิตถินทรีย์
จักเกิด และปุริสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะ
นั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ ปุริสินทรีย์
จักเกิด และอิตถินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

อิตถินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[852] อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์ก็จักเกิด