เมนู

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[845] ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะ
นั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน ฆานินทรีย์จักเกิด แก่บุคคลเหล่านั้น
แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ ฆานินทรีย์
จักเกิด และอิตถินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[846] ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?

บุคคลเหล่าใดที่เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะ
นั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ ฆานินทรีย์
จักเกิด และปุริสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
หรือว่า ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[847] ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี ในอรูปาวจรภูมิก็ดี แล้ว
จักปรินิพพาน ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ฆานินทรีย์

ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ ชีวิตินทรีย์จักเกิด และ
ฆานินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[848] ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์ก็
จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดมีฆานะเกิดได้ มีอุเปกขา เกิดแล้วจักปรินิพพาน
ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น บุคคลนอกนี้ ฆานินทรีย์จักเกิด และโสมนัสสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็
จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน โสมนัส-
สินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ โสมนัสสินทรีย์จักเกิด และฆานินทรีย์ก็
จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[849] ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดมีฆานะเกิดได้ มีโสมนัสสะ เกิดแล้วจักปรินิพพาน
ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ ฆานินทรีย์จักเกิด และโสมนัสสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี ในอรูปาวจรภูมิก็ดี แล้ว
จักปรินิพพาน อุเปกขินทริย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ฆานินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น บุคคลนอกนี้ อุเปกขินทรีย์จักเกิด และ
ฆานินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[850] ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?

ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี ในอรูปาวจรภูมิก็ดี มนิน-
ทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้น บุคคลนอกนี้ มนินทรีย์จักเกิด และฆานินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
ฆานินทริยมูล จบ

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[851] อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะ
นั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ อิตถินทรีย์
จักเกิด และปุริสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะ
นั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ ปุริสินทรีย์
จักเกิด และอิตถินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

อิตถินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[852] อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์ก็จักเกิด