เมนู

อุเปกขินทริยมูล


อุเปกขนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-

[834] อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัท-
ธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปก-
ขินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อุเปกขินหริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
อุเปกขินทริยมูล จบ