เมนู

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี:-

[833] โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด,
อุเปกขินทรีย์ ฯลฯ สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิด
แก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อทุติยจิตกำลังเป็นไปอยู่แก่บุคคลผู้เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิ
โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่มนินทรีย์
เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลผู้กำลังเกิดอยู่ในสุทธาวาส-
ภูมิ และบุคคลผู้เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่เคย
เกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสม-
นัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี
โสมนัสสินทริยมูล จบ