เมนู

ปทโสธนวาระ ปัจจนิก


[381] ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่จักขุนทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่โสตะ, ไม่ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมไม่ใช่โสตินทรีย์, ไม่ชื่อว่า โสตะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ฆานะ, ไม่ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ฆานินทรีย์ ไม่ชื่อว่า ฆานะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ชิวหา, ไม่ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ชิวหินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ชิวหา ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่กายะ, ไม่ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่กายินทรีย์, ไม่ชื่อว่า กายะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่มโน, ไม่ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่มนินทรีย์, ไม่ชื่อว่า มโน ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่อิตถี, ไม่ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่อิตถินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อิตถี ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ปุริสะ, ไม่ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ปุริสินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ปุริสะ ใช่ไหม ?