เมนู

สัทธินทริยมูล


สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-

[811] สัทธินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในภูมิใด, ปัญญินทรีย์ ฯลฯ
มนินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดขึ้นภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในภูมิใด, สัทธินทรีย์ก็ไม่
ใช่เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี
สัทธินทริยมูล จบ

ปัญญินทริยมูล


ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-

[812] ปัญญินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดขึ้นภูมิใด, มนินทรีย์ก็ไม่
ใช่เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในภูมิใด, ปัญญินทรีย์ก็ไม่
ใช่เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ปัญญินทริยมูล จบ
อตีต โอกาสวาระ ปัจจนิก จบ