เมนู

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ. ปุริสินทริยมูลี:-

[801] อิตถินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์ก็ไม่
ใช่เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในภูมิใด, อิตถินทรีย์ก็ไม่
ใช่เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่ ฯลฯ.
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี
อิตถินทริยมูล จบ