เมนู

ทุกขินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าทุกขะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ทุกขินทริยมูล จบ

โสมนัสสินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าโสมนัสสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
โสมนัสสินทริยมูล จบ

โทมนัสสินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าโทมนัสสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
โทมนัสสินทริยมูล จบ

อุเปกขินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อุเปกขินทริยมูล จบ