เมนู

อตีต ปุคคลวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[780] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, โสตินทรีย์ก็
ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็
ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[781] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็
ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.