เมนู

อุเปกขินทริยมูล


อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-

[750] อุเปกขินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
อุเปกขินทริยมูล จบ

สัทธินทริยมูล


สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-

[751] สัทธินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ปัญญินทรีย์ ฯลฯ
มนินทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, สัทธินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนิทริยมูลี
สัทธินทริยมูล จบ