เมนู

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริย ฯลฯ ปุริสินทริยมูลี:-

[736] ฆานินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, อิตถินทรีย์ ฯลฯ
ปุริสินทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์เคยเกิดขึ้นภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริย ฯลฯ ปุริสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[737] ฆานินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น, ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?

ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ชีวิตินทรีย์เคยเกิดในภูมินั้น แต่
ฆานินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในภูมินั้น, ในกามาวจรภูมิชีวิตินทรีย์เคยเกิด
และฆานินทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[738] ฆานินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์ก็เคย
เกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็เคย
เกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในรูปาวจรภูมิโสมนัสสินทรีย์เคยเกิดในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์
ไม่ใช่เคยเกิดในภูมินั้น, ในกามาวจรภูมิโสมนัสสินทรีย์เคยเกิด และ
ฆานินทรีย์ก็เคยเกิดขึ้นภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[739] ฆานินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิอุเปกขินทรีย์เคยเกิดในภูมินั้น แต่
ฆานินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในภูมินั้น, ในกามาวจรภูมิอุเปกขินทรีย์เคย
เกิด และฆานินทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-
[740] ฆานินทรีย์เคยเกิดขึ้นภูมิใด, สัทธินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า สัทธินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?

ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิสัทธินทรีย์เคยเกิดในภูมินั้น แต่
ฆานินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในภูมินั้น, ในกามาวจรภูมิสัทธินทรีย์เคยเกิด
และฆานินทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-
[741] ฆานินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ปัญญินทรีย์ ฯลฯ
มนินทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิมนินทรีย์เคยเกิดในภูมินั้น แต่
ฆานินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในภูมินั้น, ในกามาวจรภูมิมนินทรีย์เคยเกิด
และฆานินทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี
ฆานินทริยมูล จบ

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[742] อิตถินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, อิตถินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่ ฯลฯ
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี
อิตถินทริยมูล จบ