เมนู

อตีต โอกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[729] จักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, โสตินทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, จักขุนทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[730] จักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?

ในรูปาวจรภูมิจักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่
เคยเกิดในภูมินั้น, ในกามาวจรภูมิจักขุนทรีย์เคยเกิด และฆานินทรีย์ก็
เคยเกิดในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ฆานินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, จักขุนทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อิตถินทริย ฯลฯ ปุริสินทริยมูลี:-
[731] จักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, อิตถินทรีย์ ฯลฯ
ปุริสินทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในรูปาวจรภูมิจักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมินั้น แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่
เคยเกิดในภูมินั้น, ในกามาวจรภูมิจักขุนทรีย์เคยเกิด และปุริสินทรีย์ก็
เคยเกิดในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, จักขุนทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ อิตถินทริย ฯลฯ ปุริสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[732] จักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, จักขุนทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิ ชีวิตินทรีย์เคยเกิดในภูมินั้น แต่
จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในภูมินั้น, ในปัญจโวการภูมิชีวิตินทรีย์เคย
เกิด และจักขุนทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[733] จักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์ก็เคย
เกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์เคยเกิดขึ้นภูมิใด, จักขุนทรีย์ก็เคย
เกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[734] จักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, จักขุนทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอรูปภูมิอุเปกขินทรีย์เคยเกิดในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่
เคยเกิดในภูมินั้น, ในปัญจโวการภูมิอุเปกขินทรีย์เคยเกิด และจักขุนทรีย์
ก็เคยเกิดในภูมินั้น,
จบ จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[735] จักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.

ก็หรือว่า มนินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, จักขุนทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอรูปภูมิมนินทรีย์เคยเกิดขึ้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคย
เกิดในภูมินั้น, ในปัญจโวการภูมิมนินทรีย์เคยเกิด และจักขุนทรีย์ก็เคย
เกิดในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริย ฯลฯ ปุริสินทริยมูลี:-

[736] ฆานินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, อิตถินทรีย์ ฯลฯ
ปุริสินทรีย์ก็เคยเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์เคยเกิดขึ้นภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริย ฯลฯ ปุริสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[737] ฆานินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น, ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?