เมนู

ฆานินทริยมูลาทิ


ฆานินทริย ฯลฯ อิตถินทริย ปุริสินทริย ชีวิตินทริย โสมนัสสิน-
ทริย อุเปกขินทริย สัทธินทริย ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-
[728] ฆานินทรีย์ ฯลฯ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์
โสมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ เคยเกิดแก่
บุคคลใด, มนินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, ปัญญินทรีย์ก็เคยเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม
ใช่.
จบ ฆานินทริย ฯลฯ อิตถินทริย ปุริสินทริย ชีวิตินทริย โสมนัสสินทริย
อุเปกขินทริย สัทธินทริย ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ฆานินทริยมูลาทิ จบ
อตีต ปุคคลวาระ อนุโลม จบ

อตีต โอกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[729] จักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, โสตินทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, จักขุนทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[730] จักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใช่ไหม ?