เมนู

ปัญญินทริยมูล


ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-

[719] ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด,
มนินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เป็นญาณวิปปยุตตจิต แต่มีจิตเกิดได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี ใน
อุปปาทขณะแห่งญาณวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี ปัญญินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่มนินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี บุคคล
ผู้เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และมนินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปัญ-
ญินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ปัญญินทริยมูล จบ
ปัจจุปันน ปุคคโลกาสวาระ ปัจจนิก จบ