เมนู

ชีวินตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[705] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสม-
นัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด,
ชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เว้นโสมนัสสะกำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่า-
นั้นในภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี ในภังคขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี โสม-
นัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี