เมนู

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทรยมูลี:-

[684] ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิต-
ถินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้ แต่มีอิตถีภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่
ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคล
ที่ฆานะเกิดไม่ได้และไม่มีอิตถีภาวะกำลังเกิดอยู่ก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดและอิตถินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด ฆา-
นินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ไม่มีอิตถีภาวะแต่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ อิตถินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ไม่มีอิตถี
ภาวะและฆานะก็เกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
และฆานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[685] ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริ-
สินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้ แต่มีปุริสภาวะกำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแต่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ฆานะ
เกิดไม่ได้ และไม่มีปุริสภาวะกำลังเกิดอยู่ก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
และปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆา-
นินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ไม่มีปุริสาวะแต่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทริย์กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ไม่มี
ปุริสภาวะและฆานะก็เกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ก็ดีปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
ฆานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[686] ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิ-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตาย ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และชีวิ-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆา-
นินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น
ใช่.
จบ ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[687] ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสม-
นัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้แต่มีโสมนัสสะกำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ฆานะ
เกิดไม่ได้และเว้นโสมนัสสะกำลังเกิดอยู่ก็ ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
และโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด,
ฆานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เว้นโสมนัสสะแต่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ โสมนัส-
สินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่
เว้นโสมนัสสะและที่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี โสมนัสสินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิด และฆานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[688] ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปก-
ขินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้ แต่มีอุเปกขาเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ฆา-
นินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่อุเปกขินทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคล
ที่ฆานะเกิดไม่ได้และเว้นอุเปกขากำลังเกิดอยู่ก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิด อุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆา-
นินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เว้นอุเปกขา แต่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ อุเปกขินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่เว้น
อุเปกขา และมีฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิด และฆานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-
[689] ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัท-
ธินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้ แต่เป็นสเหตุกบุคคลกำลังเกิดอยู่ ฆา-
นินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่สัทธินทรีย์กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่
ฆานะเกิดไม่ได้ และเป็นอเหตุกบุคคลกำลังเกิดอยู่ก็ดี ฆานินทริย์ไม่ใช่
กำลังเกิด และสัทธินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า สัทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆา-
นินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เป็นอเหตุกะ แต่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ สัทธินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่เป็นอเหตุกะ
และฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี สัทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และ
ฆานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ปัญญินทริยมูลี:
[690] ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปัญ-
ญินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้ แต่เป็นญาณสัมปยุตตจิตกำลังเกิดอยู่
ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปัญญินทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคล
ที่ฆานะเกิดไม่ได้ และเป็นญาณวิปปยุตตจิตกำลังเกิดอยู่ก็ดี ฆานินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิด และปัญญินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น.
ก็หรือว่า ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆา-
นินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม ?
บุคคลที่เป็นญาณวิปปยุต แต่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปัญ-
ญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่
เป็นญาณวิปปยุตตจิต และที่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ก็ปัญญินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิด และฆานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ ปัญญินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-
[691] ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, มนิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้ แต่จิตเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่มนินทรีย์กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่จิตเกิด
ไม่ได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆา-
นินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ฆานินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ฆานินทริยมูล จบ

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[692] อิตถินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริ-
สินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ อิตถินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่า-
นั้นในภูมินั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่อิตถีภาวะเกิดไม่ได้
และปุริสภาวะก็เกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี อิตถินทริย์ไม่ใช่กำลังเกิด
และปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิต-
ถินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีอิตถีภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น. บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็มี บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้
และอิตถีภาวะก็เกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
และอิตถินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี