เมนู

ปัญญินทริยมูล


ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-

[673] ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, มนินทรีย์ก็ไม่
ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, ปัญญินทรีย์ก็ไม่
ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ปัญญินทริยมูล จบ
ปัจจุปันน โอกาสวาระ ปัจจนิก จบ