เมนู

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[667] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์ก็
ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
กำลังเกิด.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริยมูลี:-
[668] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นภูมิใด, อุเปกขินทรีย์
ฯลฯ สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.

ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็ไม่
ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
กำลังเกิด.
จบ ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริยมูลี
ชีวิตินทริยมูล จบ

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-

[669] โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

โสมนัสสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[670] โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, สัทธินทรีย์
ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.