เมนู

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทรยมูละ ชีวิตินทรยมูลี:-

[663] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์ก็ไม่
ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
กำลังเกิด.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์ก็ไม่
ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[664] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในรูปาวจรภูมิ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น แต่โสม-
นัสสินทรีย์กำลังเกิดในภูมินั้น, ในอสัญญสัตตภูมิ และอรูปภูมิ ปุริสิน-

ทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น .
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[665] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ก็
ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิ
นั้น แต่อุเปกขินทรีย์กำลังเกิดในภูมินั้นในอสัญญสัตตภูมิ ปุริสินทรีย์ไม่
ใช่กำลังเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์ก็
ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูล


ปุรสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-

[666] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในรูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดใน
ภูมินั้น แต่มนินทรีย์กำลังเกิดในภูมินั้น, ในอสัญญสัตตภูมิ ปุริสินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์ก็ไม่
ใช่กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
ปุริสินทริยมูล จบ